TIETOSUOJA
Huolehdimme tietosuojasi säilymisestä verkkokaupassa sekä henkilötietojesi käsittelystä
henkilötietolain mukaisesti. Kuluttaja on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksen ja
salasanan huolellisesti ja tutustumaan verkkokaupastamme löytyviin ehtoihin ja selosteisiin.
Käyttämällä palveluamme hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
 
Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttaja
voi:
a) rekisteröityä kuluttajana sukkahousutukun asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä
muut pakolliset tiedot
b) antaa suostumuksensa, että sukkahousutukku rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä
 
Sukkahousutukun asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Sukkahousutukku sitoutuu olemaan
luovuttamatta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Kuluttajan tulee noudattaa
tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Rekisteröidyllä on
henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli
rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on
oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä
ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla
yhteys rekisterinpitäjään.
 
Sukkahousutukku ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta:
a) henkilötunnusta
b) pankkiyhteystietoja
c) luottokorttitietoja

Tietosuojaseloste  
                                                                                                                    
                                                                      
1.Rekisterinpitäjä
Kalustepisara Oy (jäljempänä Kalustepisara)
Kirrinpolku 4, 40270 Palokka
Y-tunnus 1026060-7
 
2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Asiakasrekisterivastaava
puh 046 968 0596
sähköposti info@sukkahousutukku.fi
 
3.Rekisterin nimi
Kalustepisaran asiakasrekisteri
 
4.Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. asiakaspalvelun,
tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista,
jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden, sivustojen tai tuotteiden käytöstä sekä
erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten markkinointiarpajaisten ja – kilpailujen sekä
tapahtumien yhteydessä.
 

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien
todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.
 
Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa
palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.
 
5.Rekisterin tietosisältö
Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään
ja voidaan tallettaa alla olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot,
jotka laajimmillaan ovat:
 nimitiedot
 puhelinnumero ja sähköposti
 lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 kontaktihistoria ja asiakkaan palvelujen käyttö
 asiakaspalvelutapahtumien tiedot
 henkilötunnus tai y-tunnus
 syntymäaika ja sukupuoli
 sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten
maksuyhteystiedot, asiakaspalautetiedot ja tilaustiedot
 tiedot suorituksista
 muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot,
jotka ovat tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi
 
6.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on
asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Kalustepisaralle antama toimeksianto tai
Kalustepisaran ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien
ja velvollisuuksien toteuttaminen.
 
Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja
henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin
 asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaan
palveleminen
 sivustojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen, parantaminen ja
toimitus sekä suojaaminen
 käyttäjäkohtainen mainonnan kohdentaminen
 sivustoja koskeva analysointi ja tilastointi
 maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti
 rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
 liiketoimintaan liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
 sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti
 sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä
 sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
 väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 muut vastaavat käyttötarkoitukset
 
7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille
 
8.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita
Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.
 
9.Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja organisatorisin
keinoin asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen
hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä suojaamiseksi.
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Kalustepisaran käytössä olevissa
toimitiloissa ulkopuolisilta henkilöiltä lukituissa ja valvotuissa säilytystiloissa. Asiakasrekisterien
tietoja kerään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä
keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain palveluntuottajan
henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Kalustepisaran palveluksessa olevilla henkilöillä
tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kalustepisara
edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.
Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen tai lakivelvoitteiden
määrittelemän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan, arkistoidaan tai hävitetään.
 
10.Ilmoitusvelvollisuus
Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-
asetuksen mukaisen aikataulun puitteissa. Tietoturvaloukkaukset sekä niihin liittyvät
vaikutukset ja korjaustoimenpiteet dokumentoidaan.
 
11.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus
vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarpeelliset oikaisut ja
täydennykset tai poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai
vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseksi tarkastus- ja
oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tietojen tarkastus- ja
päivitysasioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.
 
Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa ja kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa
ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaan kieltäessä
suoramarkkinointi ei hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, mutta asiakas saa kuitenkin
asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.
 
12.Muutokset
Kalustepisara kehittää liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa
tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme,
että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Image by Dainis Graveris

INFO

YHTEYSTIEDOT

LIITY suositulle postituslistallemme - saat liittymislahjana 5% alennuskoodin!

SEURAA MEITÄ SOMESSA

  • Facebook Sukkahousutukku
  • Instagram Sukkahousutukku

Kotisivut & verkkokaupat - Nettimaailma.fi

© 1995-2021 Sukkahoutukku.fi - verkkokauppa